RODO

CN”AQUANAUTIC”  Waldemar Świderski                                                                                                                                Zielona Góra, 01.07.2020

ul. Sikorskiego 15d

65-454 Zielona Góra

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych RODO

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – RODO/GDPR z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej Rozporządzeniem, informuję, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Pani/Panu przysługiwały określone przez Rozporządzenie prawa związane z przetwarzaniem przez Waldemar Świderski Centrum Nurkowe „AQUANAUTIC” Pani/Pana danych osobowych:

Jako Administrator Danych: Waldemar Świderski Centrum Nurkowe „AQUANAUTIC” z siedzibą przy ul. Sikorskiego 15d w Zielonej Górze informuje, że Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach szkoleniowych, certyfikowania, wypożyczania sprzętu, serwisowania oraz zamawiania sprzętu, napełniania butli, organizacji wyjazdów, zarządzania danymi członków i sprawami członkowskimi, jak również jakichkolwiek innych celach niezbędnych do wypełnienia umowy .

Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Waldemar Świderski, tel.+48509628737, e-mail: aquanautic@aquanautic.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach szkoleniowych, certyfikowania, wypożyczania sprzętu, serwisowania oraz zamawiania sprzętu, napełniania butli, organizacji wyjazdów, zarządzania danymi członków i sprawami członkowskimi, jak również jakichkolwiek innych celach niezbędnych do wypełnienia umowy w zbiorach danych Administratora Danych z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Sikorskiego 15d na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.

W każdej chwili może Pan/Pani wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak: nie podanie ich, nie pozwoli na świadczenie usług w zakresie :

szkoleń, certyfikowania, wypożyczania sprzętu, serwisowania oraz zamawiania sprzętu, napełniania butli, organizacji wyjazdów.

W związku z przetwarzaniem danych w celach jak wyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: wymagany przepisami prawa, w szczególności przepisami dot. dokumentacji szkoleniowej, prawa podatkowego, .

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy/organizacji międzynarodowej. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres: Waldemar Świderski Centrum Nurkowe „AQUANAUTIC” ul. Sikorskiego 15d , 65-454 Zielona Góra lub elektronicznej na adres mailowy: aquanautic@aquanautic.pl

INFORMACE DODATKOWE

Dane osobowe przechowywane są przez Centrum Nurkowe/Bazę Nurkową SSI/Szkołę Nurkową SSI przez pięć lat od momentu zakończenia  współpracy z klientem lub do momentu  wygaśnięcia ważności gwarancji, poręczenia, zastrzeżeń oraz po upływie obowiązującego ustawowego okresu przechowywania, a ponadto do momentu zakończenia wszelkich prawnych działań, gdzie dane stanowią dowód w sprawie sądowej. Po aktywacji konta osobistego  poprzez zatwierdzenie Oświadczenia o Ochronie Danych MySSI, dane osobowe zawarte w MySSI zostaną zachowane na czas nieokreślony, w celu umożliwienia SSI potwierdzenia statusu szkolenia  i certyfikacji bez ograniczeń czasowych. W przypadku nieaktywowania konta MySSI przez zarejestrowanego użytkownika,  jak również nieuzyskania certyfikacji w ciągu 12 miesięcy od rejestracji, dane użytkownika zostaną automatycznie usunięte z systemu MySSI.

Użytkownik ma bezterminowe prawo dostępu do swoich danych osobowych  przechowywanych przez Centrum Nurkowe/Bazę Nurkową SSI/Szkołę Nurkową SSI lub SSI, jak również może żądać dokonania poprawek  lub usunięcia zawartych danych. Klient ma również  bezterminowe prawo do cofnięcia zgody, uwzględniając konsekwencje w przypadku anulowania niniejszej zgody. Poza tym, użytkownik ma prawo żądania przesłania danych oraz złożenia zażalenia do właściwego organu nadzoru. W przypadku wszelkich pytań lub w razie potrzeby egzekwowania powyższych praw, należy zwrócić się bezpośrednio do Centrum Nurkowego/Bazy Nurkowej SSI/Szkoły Nurkowej SSI lub SSI lub w przypadku pytań dotyczących systemu MySSI, należy kontaktować się bezpośrednio z SSI Service Center.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje niezgodnie z prawem.